Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director al S.A „DRUMURI ORHEI”

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de director al S.A „DRUMURI ORHEI”

 Consiliul S.A. ,,Drumuri Orhei”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director  al S.A. ,,Drumuri Orhei”.

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției de director  al

Societății pe acțiuni „DRUMURI ORHEI”

 

 Consiliul S.A. ,,Drumuri Orhei”, conform prevederilor Legii nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Statutului societății și altor acte normative, anunță concurs pentru ocuparea funcției de Director  al S.A. ,,Drumuri Orhei”.

Concursul pentru ocuparea funcției de Director   al S.A. „Drumuri Orhei” va fi desfășurat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director   al S.A. „Drumuri Orhei”, aprobat prin hotărârea Consiliului societății din 03.09.2020.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: https://app.gov.md/ și https://drumuriorhei.md./.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  de 22 septembrie 2020 ora 1600 .

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Director   al S.A. „Drumuri Orhei”, vor fi depuse la sediul societății:  or. Orhei, str. Călărașilor, 6 la Secretarul Consiliului societății, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 26, bir. 203.

Persoana de contact:  secretarul consiliului, Ecaterina Sprînceană, tel. mobil +373 69 467 793; adresa electronică: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Director va întruni următoarele cerințe:

 1. este cetățean al RM;
 2. cunoaște limba de stat;
 3. deține studii superioare sau echivalentul lor în unul din domeniile: tehnic, economic sau juridic;
 4. a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 5. cunoaște cel puțin o limbă de circulație internațională utilizată de ONU (araba, chineză, engleză, franceză, rusă sau spaniolă)
 6. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 9. nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Atribuțiile Directorului Societății:

Conform prevederilor art. 50 din Statutul Societății:

 1. De competența Directorului țin toate chestiunile de conducere a activității curente a Societății, cu excepția chestiunilor ce țin de competența exclusivă a Adunării generale a acționarilor sau a Consiliului Societății.
 2. Dacă Consiliul Societății nu a fost înființat, nu întrunește cvorumul necesar sau împuternicirile lui au încetat, atribuțiile de convocare și de desfășurare a Adunării generale a acționarilor sunt exercitate de către Directorul Societății.
 3. Directorul Societății, în limitele atribuțiilor sale:

a) acționează în numele Societății fără procură, inclusiv încheie tranzacții, emite ordine și dispoziții;

b) aprobă Regulamentele, Instrucțiunile și alte acte normative interne ale Societății;

c) aprobă procedura și modul de perfectare și ținere a documentației în cadrul Societății;

d) aprobă statele de personal;

e) exercită controlul asupra activității subdiviziunilor și secțiilor de producție ale Societății;

f) înaintează spre aprobare Consiliului Societății direcțiile prioritare de activitate;

g) înaintează spre aprobare Consiliului Societății Planul de investiții și asigură implementarea acestuia;

h) prezentă trimestrial Consiliului Societății sau Adunării generale a acționarilor rapoarte asupra rezultatelor activității sale;

i) asigură prezentarea Consiliului Societății și Comisiei de cenzori fiecărui membru al acestora a documentelor și a altor informații necesare pentru îndeplinirea în mod corespunzător a atribuțiilor lor;

j) execută deciziile luate de către Consiliul Societății privind asigurarea bazei tehnico-materiale și formarea programului de producție, prin aplicarea principiului transparenței în efectuarea procedurilor de achiziție de bunuri, lucrări și servicii destinate acoperirii necesităților de producție;

k) încheie contracte cu persoanele fizice sau juridice, asigurând realizarea drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;

l) negociază și încheie Contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților Societății;

m) negociază și încheie contractele individuale de muncă cu salariații Societății, inclusiv cu adjuncții săi, șefii de Oficii, șefii de servicii, șefii de secții, contabilul-șef;

n) participă la soluționarea conflictelor de muncă;

o) aplică sancțiuni disciplinare salariaților Societății;

p) exercită funcțiile de concediere a salariaților Societății;

q) desfășoară alte activități manageriale și administrative în conformitate cu legislația și prevederile prezentului Statut, ce nu țin de competența Adunării generale a acționarilor sau ale Consiliului Societății.

 

Directorul al Societății va prezenta Agenției Proprietății Publice rapoartele privind activitatea economico-financiară a Societății și raportul auditorului. Copia de pe raportul auditorului va fi prezentată și Ministerului Finanțelor.

Directorul al Societății poate delega prin ordin sau procură atribuțiile sale persoanelor cu funcții de răspundere ale Societății.

 

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul  individual de muncă cu Consiliul Societății pentru o perioadă de  până la 5 (cinci) ani.

 

Remunerare

Directorul S.A. „Drumuri Orhei”  va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Consiliul Societății. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

 1. scrisoarea de motivare,
 2. viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Societății;
 3. curriculum vitae (CV);
 4. copia de pe buletinul de identitate;
 5. copia de pe diploma de studii;
 6. referințe profesionale (cel puțin două);
 7. cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;
 8. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de Directorul Societății, conform anexei nr.4 la Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A.„Drumuri Orhei”;
 9. copii de pe certificate care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 10. confirmarea (diploma, atestat, certificate sau alt document) care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 11. acordul prealabil în scris semnat de candidat privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate